អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    គ្រប់​ទាំង​ភ្នែក​នឹង​ឃើញ​ទ្រង់

    «មើល ទ្រង់​យាង​មក​តាម​ពពក នោះ​គ្រប់​ទាំង​ភ្នែក​នឹង​ឃើញ​ទ្រង់ ព្រម​ទាំង​ពួក​អ្នក​ដែល​ចាក់​ទ្រង់​ផង រួច​គ្រប់​ទាំង​ពូជ​មនុស្ស​នៅ​ផែនដី​នឹង​យំ​សោក ដោយ​ព្រោះ​ទ្រង់ អើ មែន​ហើយ អាម៉ែន។» (វិវរណៈ ១:៧)
    អាន​បន្ថែម