អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បំណង​ចម្បង

    «ព្រះ​គម្ពីរ​ហៅ «អារក្ស​សាតាំង» ថា «ព្រះ​របស់​លោកីយ៍​នេះ» ហើយ​គោល​បំណង​ចម្បង​របស់​វា​គឺ ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​មិន​ឲ្យ​មនុស្ស​មើល​ឃើញ​សេចក្ដី​ពិត។» (John Piper) អាន​បន្ថែម