អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ធ្វើ​ជា​មេធាវី

    «ពេល​ដែល​យើង​រក​លេស​សម្រាប់​អំពើ​បាប​របស់​យើង នោះ​មាន​ន័យ​ថា​យើង​បាន​ស្ម័គ្រចិត្ត​ធ្វើ​ជា​មេធាវី ដើម្បី​ការពារ​ចោរ​ដែល​មាន​បំណង​ចិត្ត​ចង់​សម្លាប់​យើង​ហើយ។»​ (Don Straka) អាន​បន្ថែម