អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ខ្វះ​មិន​ដល់

    «ពី​ព្រោះ​គ្រប់​គ្នា​បាន​ធ្វើ​បាប ហើយ​ខ្វះ​មិន​ដល់​សិរី​ល្អ​នៃ​ព្រះ។» ​(រ៉ូម ៣:២៣) More