អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​តម​អាហារ

    យើង​តម​អាហារ ពី​ព្រោះ​យើង​ធ្លាប់​បាន​ភ្លក់​រសជាតិ ហើយ​ក៏​ធ្លាប់​បាន​ឃើញ​សេចក្ដី​សប្បុរស​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ហើយ​យើង​ពិត​ជា​ស្រេកឃ្លាន​ចង់​បាន​ព្រះ​អង្គ​ថែម​ទៀត​មែន។ អាន​បន្ថែម