អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​វរបិតា​តែមួយ

    «យើង​មាន​ព្រះ​វរបិតា​តែ​មួយ យើង​ជា​គ្រួសារ​តែ​មួយ ដូច្នេះ​យើង​គួរ​តែ​យក​អាសា​គ្នា​តាមរយៈ​ការ​អធិស្ឋាន។» (Bonnie McKernan) អាន​បន្ថែម