អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    យើង​ខ្លាច

    «យើង​ខ្លាច​មនុស្ស​ខ្លាំង​ពេក មក​ពី​យើង​មិន​សូវ​កោតខ្លាច​ព្រះ​ជាម្ចាស់»។ (William Gurnall) More