អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​កោត​ខ្លាច

    «ការ​គោរព​កោត​ខ្លាច​ព្រះ​អម្ចាស់​ជា​ប្រភព​នៃ​ជីវិត ហើយ​ការពារ​ខ្លួន​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​អន្ទាក់​របស់​សេចក្ដី​ស្លាប់» (សុភាសិត ១៤:២៧ គខប)។ អាន​បន្ថែម