អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កោត​ខ្លាច​ទ្រង់​

    «គឺ​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ទ្រង់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​តែ​នឹង​អស់​អ្នក​ដែល​កោត​ខ្លាច​ទ្រង់ ហើយ​នឹង​អស់​អ្នក​ដែល​សង្ឃឹម​ដល់​សេចក្ដី​សប្បុរស​របស់​ទ្រង់​ប៉ុណ្ណោះ។»​​ (ទំនុកតម្កើង ១៤៧:​១១) អាន​បន្ថែម