អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    យើង​គួរ​តែ​ចាំ

    «ទោះ​បី​ជា​អា​រម្មណ៏​របស់​យើង​ម្តង​អញ្ចេះ ម្តង​អញ្ចុះក៏​ដោយ តែ​អ្វី​ដែល​ល្អ​ដែល​យើង​គួរ​ចាំ​នោះ​គឺ៖ ក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​មិន​ចេះ​ប្រែ​ប្រួល​ឡើយ។»​​ (C.S. Lewis) អាន​បន្ថែម