អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    តម្រូវការ​យើង

    «យើង​ត្រូវការ​ការ​អត់​ទោស និង​ការ​រាប់​ជា​សុចរិត។ ព្រះ​បន្ទូល​បាន​ត្រឡប់​ជា​សាច់ឈាម ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវការ​នោះ។» អាន​បន្ថែម