អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សាតាំង ឬ​ក៏​ព្រះ​យេស៊ូវ?

    «កុំ​ឲ្យ​ដើរ​តាម​សាតាំង​ដែល​ជា​សត្រូវ​យើង​ដែល​វា​បាន​បរាជ័យ​រួច​ទៅ​ហើយ​នោះ​ឡើយ តែ​ចូរ​ដើរ​តាម​ព្រះ​គ្រីស្ទ។ ការ​ដើរ​តាម​ព្រះ​គ្រីស្ទ​តម្រូវ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​លះ​អាល័យ​អ្វីៗ​ទាំង​អស់ ព្រោះ​លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ជា​អ្នក​រស់​នៅ​បណ្ដោះ​អាសន្ន​លើ​ផែនដី​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ​លោក​អ្នក​នឹង​មាន​សេរីភាព​ដ៏​ពិត។» (John Piper) More