អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មាន​ក្ដី​មេត្តាករុណា​

    «ប្រាកដ​ណាស់! មាន​ក្ដី​មេត្តាករុណា​សម្រាប់​មនុស្ស​មាន​បាប ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​បុគ្គល​ដែល​មិន​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ខ្លួន​ជា​មនុស្ស​មាន​បាប នោះ​គ្មាន​ក្ដី​មេត្តាករុណា​សម្រាប់​គាត់​ទេ»។ (C.H. Spurgeon) អាន​បន្ថែម