អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ស្ដាយ​ក្រោយ

    «គ្មាន​ការ​លះបង់​ណា​មួយ​ដែល​លោកអ្នក​នឹង​ធ្វើ​សម្រាប់​ព្រះ​យេស៊ូវ​ដែល​លោកអ្នក​នឹង​មាន​ការ​សោកស្ដាយ​ឡើយ។» (Graham Beynon) អាន​បន្ថែម