អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រទាន​ជីវិត

    «ចូរ​អរ​ព្រះ​គុណ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ព្រោះ​ទ្រង់​បាន​ប្រទាន​ជីវិត ខ្យល់​ដង្ហើម ការងារ និង​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ដល់​លោក​អ្នក»។​ (John Piper) អាន​បន្ថែម