អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រកាស​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ

    «ចូរ​ប្រកាស​អំពី​អំណាច​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ចំពោះ​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ។ ចូរ​បង្ហាញ​ពួក​គេ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​សេចក្ដី​សង្ឃឹម ដែល​ចេញ​មក​ពី​ការ​ប្រែ​ចិត្ត និង​ជំនឿ ទាំង​ក្នុង​ក្ដី​សង្គ្រោះ និង​ការ​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​ផង។» (Mike McGarry) អាន​បន្ថែម