អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​បំពេញ​ក្រឹត្យវិន័យ

    «ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​បំពេញ​ក្រឹត្យវិន័យ​សម្រាប់​លោក​អ្នក និង​សម្រាប់​ខ្ញុំ ហើយ​ទ្រង់​ក៏​បាន​ទទួល​យក​រង្វាន់​ទុក​សម្រាប់​យើង​ផង​ដែរ។» (R.C. Sproul) More