អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អ្នក​បង្កើត

    «យើង​មិន​បាន​បង្កើត​ខ្លួន​ឯង​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​អង្គ​ដែល​បាន​បង្កើត​យើង ទ្រង់​គង់​នៅ​អស់​កល្ប​ជានិច្ច។» (Saint Augustine) អាន​បន្ថែម