អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​គ្រីស្ទ​ជា​មូល​ដ្ឋាន

    «ដាច់ខាត! លោកអ្នក​ត្រូវ​តែ​យក​ព្រះ​គ្រីស្ទជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ទំនាក់ទំនង​របស់​លោកអ្នក ដោយ​អ្នក​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​សម្លឹង​មើល​ទៅ​ឯ​ទ្រង់ ទុក​ចិត្ត​លើ​ទ្រង់ ហើយ​ក៏​ត្រូវ​រីករាយ​ជាមួយ​គ្នា​ចំពោះ​អ្វីៗ​ដែល​នឹង​កើត​ឡើង​នៅពេល​អនាគត​ផង​ដែរ។»​ (Ben Reaoch) អាន​បន្ថែម

  • in

    ការ​ថ្វាយ​បង្គំ

    «អារម្មណ៍ គឺ​មិន​មែន​ជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត​របស់​យើង​ទេ តែ​ទេវវិទ្យា​ទៅ​វិញ​ទេ​តើ។» (Sinclair B. Ferguson) អាន​បន្ថែម