អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដំណឹងល្អ

    «ចូរ​ផ្សាយ​ដំណឹងល្អ​រាល់​ពេល​រាល់​វេលា​ដោយ​ទង្វើ​របស់​លោក​អ្នក ហើយ​ប្រសិនបើ​ចាំ​បាច់​សូម​ប្រើ​ពាក្យ​សម្ដី​ជា​មួយ​ផង។» – លោក សេនថ៍ ហ្វ្រេនស៊ីស មក​ពី​ភូមិ អះស៊ីសសី​នស​ប្រទេស អ៊‌ីតាលី អាន​បន្ថែម