អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សេរីភាព

    «ព្រះ​គ្រីស្ទ​រងទុក្ខ ហើយ​សុគត ដើម្បី​រំដោះ​យើង​ឲ្យ​មាន​សេរីភាព​ពី​ក្រឹត្យវិន័យ និង​អំពើ​បាប ប្រយោជន៍​ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​បាន​ជា​របស់​ផង​ទ្រង់​វិញ។»​​ (John Piper) អាន​បន្ថែម