អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សម្រេច

    «កុំ​ឲ្យ​គិត​ស្មាន​ថា ខ្ញុំ​មក​ដើម្បី​នឹង​លើក​ក្រិត្យ​វិន័យ ឬ​ទំ​នាយ​ពួក​ហោរា​ចោល​ឡើយ ខ្ញុំ​មិន​មែន​មក​នឹង​លើក​ចោល​ទេ គឺ​មក​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​សំរេច​វិញ។» (ម៉ាថាយ ៥:១៧) អាន​បន្ថែម