អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជំនួសខ្ញុំ

    «ខ្ញុំ​រស់​ក្នុង​សាច់​ឈាម​ឥឡូវ​នេះ នោះ​គឺ​រស់ ដោយ​ជំនឿ ជឿ​ដល់​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​នៃ​ព្រះ ដែល​ទ្រង់​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ ក៏​បាន​ប្រគល់​ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់​ជំនួស​ខ្ញុំ​ហើយ។» (កាឡាទី ២:២០) អាន​បន្ថែម