អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មក​ចាប់​កំណើត​នឹង​ស្ត្រី

    «តែ​លុះ​វេលា​កំណត់​បាន​មក​ដល់ នោះ​ព្រះ​ទ្រង់​បាន​ចាត់​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​ទ្រង់​ឲ្យ​មក​ចាប់​កំណើត​នឹង​ស្ត្រី គឺ​កើត​ក្រោម​អំណាច​នៃ​ក្រិត្យ​វិន័យ» (កាឡាទី ៤:៤) More