អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    លក្ខណៈ​ដូច​ព្រះ​ជាម្ចាស់

    «ព្រះជាម្ចាស់​បាន​បង្កើត​មនុស្សជា​តំណាង​របស់​ព្រះអង្គព្រះអង្គ​បាន​បង្កើត​គេ​អោយ​មាន​លក្ខណៈដូច​ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គ​បាន​បង្កើត​គេ​ជា​បុរស​ជា​ស្ត្រី»។ (លោកប្បត្តិ ១:២៧​ គខប) អាន​បន្ថែម