អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​បង្កើត

    «កាល​ដើម​ដំបូង​ឡើយ ព្រះ​បាន​បង្កើត​ផ្ទៃ​មេឃ​ នឹង​ផែន​ដី។​» (លោកុប្បតិ្ត ១:១) More