អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    គ្រូ​អធិប្បាយ

    «ក្រុមជំនុំ​ខ្លះ​មិន​មាន​ជីវិត​ទេ ព្រោះ​គ្រូ​អធិប្បាយ​របស់​ពួកគេ​គឺ​អ្នក​ស្លាប់​ខាង​ឯ​ព្រលឹងវិញ្ញាណ។ »(George Whitefield) More

  • in

    ធ្វើ​ដំណើរ

    «សូម​ព្រះ​អង្គ​ជួយ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ហ៊ាន​ចែកចាយ​អំពី​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ដំណើរ​ជា​មួយ​បើ​លើស​ពី​១៥​នាទី​ឡើង​លើ។» (George Whitefield) More