អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  មាន​ភាព​សប្បាយ​ជាមួយ​នឹង​គ្នា

  «ព្រះ​យេស៊ូវ​ជា​ព្រះ និង​មនុស្ស​ផង​ក្នុង​បុគ្គល​តែ​មួយ ដើម្បី​ឲ្យ​ព្រះ និង​មនុស្ស​អាច​មាន​ភាព​សប្បាយ​ជាមួយ​នឹង​គ្នា​ម្ដង​ទៀត។» (George Whitefield) អាន​បន្ថែម

 • in

  គ្រូ​អធិប្បាយ

  «ក្រុមជំនុំ​ខ្លះ​មិន​មាន​ជីវិត​ទេ ព្រោះ​គ្រូ​អធិប្បាយ​របស់​ពួកគេ​គឺ​អ្នក​ស្លាប់​ខាង​ឯ​ព្រលឹងវិញ្ញាណ។ »(George Whitefield) អាន​បន្ថែម

 • in

  ធ្វើ​ដំណើរ

  «សូម​ព្រះ​អង្គ​ជួយ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ហ៊ាន​ចែកចាយ​អំពី​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ដំណើរ​ជា​មួយ​បើ​លើស​ពី​១៥​នាទី​ឡើង​លើ។» (George Whitefield) អាន​បន្ថែម