អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ភ្ញាក់​ឡើង

    «ចូរ​ភ្ញាក់​ឡើង​នៅ​ពេល​ព្រឹក ហើយ​ប្រាប់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ថា លោក​អ្នក​ត្រូវការ​ទ្រង់​យ៉ាង​ខ្លាំង»។​ (John Piper) More