អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    យក​កំណើត​ជាមនុស្ស

    «អត្ថន័យ​នៃ​បុណ្យ​ណូអែល​គឺ ការ​ដែល​ព្រះ​រាជបុត្រា​របស់​ព្រះ​យាង​មក​យក​កំណើត​ជា​មនុស្ស នោះ​ឯង​គឺ​ជា​ការ​ដ៏​អស្ចារ្យ»។ (Dan Schaeffer) More