អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឃើញ​សិរីល្អ

    «យើង​នឹង​​មើល​ឃើញ​សិរីល្អ​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​កាន់​តែ​ច្បាស់ នៅ​ពេល​ដែល​យើង​យល់​ពី​ទំនាក់ទំនង​របស់​​ទ្រង់ និង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់។» (John Piper) អាន​បន្ថែម