អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សម្រាប់​សិរី​ល្អ

    «ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ រូប​កាយ​ខ្ញុំ​លែង​ជា​ការ​អាម៉ាស់ និង​ការ​មាន​ពិរុទ្ធភាព​ទៀត​ហើយ ប៉ុន្តែ​គឺ​សម្រាប់​សិរី​ល្អ»។ (Emma Scrivener) អាន​បន្ថែម

  • in

    បាន​​ចេញ​ថ្លៃ​​លោះ

    «ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​បាន​ចេញ​ថ្លៃ​លោះ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ហើយ ដូច្នេះ ចូរ​ដំកើង​ព្រះ​នៅ​ក្នុង​រូប​កាយ ហើយ​ក្នុង​វិញ្ញាណ​នៃ​អ្នក​រាល់​គ្នា ដែល​ជា​របស់​ផង​ទ្រង់​ចុះ។» (១កូរិនថូស ៦:២០) អាន​បន្ថែម