អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​មើលស្រមោច

    «ឱមនុស្សខ្ជិលច្រអូសអើយ ចូរទៅមើលស្រមោចចុះ ចូរពិចារណាផ្លូវទាំងប៉ុន្មានរបស់វា ហើយមានប្រាជ្ញាឡើង»។ (សុភាសិត ៦:៦) More