អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    គោលបំណង​នៃ​ក្រឹត្យវិន័យ​

    «គោល​បំណង​ច្បង ហើយ​សំខាន់​នៃ​ក្រឹត្យវិន័យ គឺ​ឲ្យ​យើង​សម្លឹង​មើលទៅ​ឯ​ព្រះ​គ្រីស្ទ មិន​មែន​ឲ្យ​យើង​ព្យាយាម​ត្រាប់​តាម​ក្រឹត្យវិន័យ ដើម្បី​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​សុចរិត​ឡើយ។» (John Piper) អាន​បន្ថែម