អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​ជាម្ចាស់​អនុញ្ញាត

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​យើង​មាន​អារម្មណ៍​ភ័យ​ខ្លាច​ពេល​ដែល​យើង​ចែក​ចាយ​ដំណឹង​ល្អ ព្រោះ​ព្រះ​អង្គ​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ឲ្យ​យើង​ទុក​ចិត្ត​លើ​ទ្រង់» (Timothy K. Beougher) អាន​បន្ថែម