អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មិន​ឲ្យ​មាន​សេចក្ដី​កំផិត

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​ហាមឃាត់​មិន​ឲ្យ​មាន​សេចក្ដី​កំផិត​មិនមែន​ព្រោះ​ទ្រង់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ឲ្យ​លោកអ្នក​វេទនា​នោះ​ទេ។ ព្រះ​អង្គ​ហាមឃាត់​ព្រោះ​សេចក្ដី​កំផិត​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​បាក់បែក ទុក្ខព្រួយ ភាព​គ្មាន​អ្វី​សោះ សេចក្ដី​ស្លាប់ និង​ការ​ធ្លាក់​នរក។» (Heath Lambert) អាន​បន្ថែម