អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​សណ្ដាប់

    «បើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​សន្យា​ថា ទ្រង់​នឹង​ព្រះ​សណ្ដាប់ នេះ​មាន​ន័យ​ថា ទ្រង់​នឹង​ព្រះ​សណ្ដាប់។ ហើយ​យើង​ត្រូវ​តែ​ជឿ​ជាក់​អំពី​ការ​នោះ ទោះ​បើ​យើង​មាន​អារម្មណ៍​ថា វា​ពិត​ឬ​ក៏​មិន​ពិត​ក៏​ដោយ។» (Richard Baxter) អាន​បន្ថែម

  • in

    ទ្រង់​នឹង​ឮ

    «ឱ​ព្រះេយហូវ៉ា​អើយ នៅ​ពេល​ព្រឹក ទ្រង់​នឹង​ឮ​សំឡេង​របស់​ទូលបង្គំ គឺ​នៅ​ពេល​ព្រឹក​ទូលបង្គំ​នឹង​ទូល​ដល់​ទ្រង់​ដោយ​លំដាប់​ ព្រមទាំង​រក្សា​ពេល​ចាំយាម​ផង។» (ទំនុកតម្កើង ៥:៣) អាន​បន្ថែម