អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជា​សេចក្តី​ស្រឡាញ់

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​គឺ​ជា​សេចក្តី​ស្រឡាញ់។ សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ទ្រង់​គ្មាន​លក្ខខណ្ឌ​ឡើយ ហើយ​ក៏​មិនមែន​ផ្អែក លើ​ភាព​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់ ឬ​ក៏​ការ​តប​ស្នង​សង​គុណ​នៃ​ការ​ណា​មួយ​របស់​យើង​ឡើយ។» (Grace Community Church) អាន​បន្ថែម