អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បាន​ស្រឡាញ់ហើយ

    «ព្រះ​គ្រីស្ទ​មិន​បាន​សុគត ដើម្បី​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​លោក​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ទ្រង់​បាន​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​លោក​ជា​មុន​រួច​ទៅ​ហើយ។» (A.W. Pink) អាន​បន្ថែម