អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដោយ​មាន​អំណរ​គុណ

    «ចូរ​សម្ដែង​ការ​អរ​ព្រះ​គុណ​ដល់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​តាម​រយៈ​ការ​បន្ទាប​ខ្លួន​ចំពោះ​អ្នក​ដទៃ​ដោយ​មាន​អំណរ​គុណ»។ (John Piper) More