អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​សង្គ្រោះ​លោក​អ្នក​សម្រាប់​ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់។ ព្រះ​ជាម្ចាស់​សង្គ្រោះ​លោក​អ្នក​ដោយ​ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់។ ព្រះ​ជាម្ចាស់​សង្គ្រោះ​លោក​អ្នក​ពី​ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់។» (Paul Washer) អាន​បន្ថែម