អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ​

    «អ្វី​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ​ចង់​បាន​ពី​យើង​គឺ​មិន​មែន​គ្រាន់​តែ​ថា​ឲ្យ​យើង​មាន​អារម្មណ៍​ចង់​អរ​ព្រះ​គុណ​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​គឺ​ឲ្យ​យើង​បង្ហាញ​ការ​អរ​ព្រះ​គុណ​តាម​រយៈ​ការ​ថ្វាយ​ជីវិត​របស់​យើង​ដោយ​អរ​ព្រះ​គុណ»។ (R.C. Sproul) អាន​បន្ថែម