អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    យើង​រាល់គ្នា​ជា​ពូជ​នៃ​ព្រះ

    «ដូច្នេះ បើ​យើង​រាល់​គ្នា​ជា​ពូជ​ព្រះ​ហើយ នោះ​មិន​ត្រូវ​ឲ្យ​យើង​ស្មាន​ថា ព្រះ​ទ្រង់​ដូច​ជា​មាស ឬ​ប្រាក់ ឬ​ថ្ម ឬ​ជា​របស់​ឆ្លាក់ តាម​ការ​រចនា តាម​គំនិត​របស់​មនុស្ស​នោះ​ទេ។» (កិច្ចការ​១៧:២៩) អាន​បន្ថែម