អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចេះ​អរ​ព្រះគុណ

    «ពេល​ដែល​យើង​កាន់​តែ​យល់​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ នោះ​យើង​ក៏​នឹង​កាន់​តែ​ចេះ​អរ​ព្រះ​គុណ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ពេល​យើង​អធិស្ឋាន។» (R.C. Sproul) អាន​បន្ថែម