អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​ចក្រវា​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់

    «នេះ​គឺ​ជា​ចក្រវា​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ហើយ​ព្រះ​អង្គ​ធ្វើ​នូវ​រាល់​អ្វីៗ​ក្នុង​របៀប​ទ្រង់។ លោកអ្នក​ទំនង​ជា (លោកអ្នក​គិត​ថា) មាន​របៀប​ល្អ​ជាង​ទ្រង់ ប៉ុន្តែ​លោកអ្នក​មិន​មែន​ជា​ម្ចាស់​ចក្រវាល​ទេ»។ (J. Vernon McGee) អាន​បន្ថែម