អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    គួរប្រព្រឹត្ត​បាប

    «ទោះ​បើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​អាច​នាំ​មក​នូវ​ការ​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ ឬ​ក៏​ការ​សង្គ្រោះ​ចេញ​ពី​អំពើ​បាប​ណា​មួយ​ក៏​ដោយ ក៏​នេះ​មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា យើង​គួរ​ប្រព្រឹត្ត​បាប ដើម្បី​ឲ្យ​ការ​ល្អ​ចេញ​ពី​ការ​នោះ​ឡើយ។» (The Village Church) អាន​បន្ថែម