អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ

    «ការ​ប្រកាស​ដំណឹងល្អ​មិន​គ្រាន់តែ​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ផលផ្លែ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ថែម​ទាំង​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ជំនឿ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​អស់កល្បជានិច្ច​ទៀត​ផង»។​ (Steven Lee) អាន​បន្ថែម