អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  នោះ​មិនមែន​ជា​ដំណឹង​ល្អ

  «ដំណឹងល្អ​ណា​មួយ​ដែល​គ្រាន់តែ​លើក​ឡើង​អំពី​អ្វីៗ​ដែល​លោកអ្នក​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ ហើយ​មិន​ប្រកាស​អំពី​អ្វីៗ​ដែល​ព្រះ​គ្រីស្ទ​បាន​សម្រេច នោះ​មិន​មែន​ជា​ដំណឹងល្អ​ទេ។» (Kevin DeYoung) អាន​បន្ថែម

 • in

  ដើម្បី​អ្វី?

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ប្រើ​ប្រាស់​រាល់​ភាព​កម្សោយ និង​ដែន​កំណត់​របស់​យើង ដើម្បី​រំឭក​យើង​អំពី​សេចក្ដី​ពិត​ដ៏​សំខាន់ៗ ហើយ​ក៏​ដើម្បី​បន្សុទ្ធ​ទំនុក​ចិត្ត​របស់​យើង​លើ​ទ្រង់​ជា​ថ្មី​ដែរ។» (Travis Myers) អាន​បន្ថែម

 • in

  យញ្ញ​បូជា

  «ចំណុច​ស្នូល​នៃ​ដំណឹង​ល្អ​គឺ​ការ​សង្គ្រោះ ហើយ​ចំណុច​ស្នូល​នៃ​ការ​សង្គ្រោះ​គឺ​ការ​ដែល​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ក្លាយ​ជា​យញ្ញ​បូជា​ជំនួស​យើង។» (C.H. Spurgeon) អាន​បន្ថែម

 • in

  កម្មសិទ្ធិ

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​គឺ​ជា​ម្ចាស់​នៃ​ដំណឹងល្អ ដូច្នេះ​យើង​គ្មាន​សិទ្ធិ​បន្ថែម​បន្ថយ​លើ​ដំណឹង​នោះ​ឡើយ។»​ (Steven Lawson) អាន​បន្ថែម

 • in

  ធ្វើ​ដំណើរ

  «សូម​ព្រះ​អង្គ​ជួយ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ហ៊ាន​ចែកចាយ​អំពី​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ដំណើរ​ជា​មួយ​បើ​លើស​ពី​១៥​នាទី​ឡើង​លើ។» (George Whitefield) អាន​បន្ថែម