អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ការ​សញ្ជឹងគិតលើ​បទ​គម្ពីរ

  «ការ​សញ្ជឹង​គិត​គឺ​ជា​ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ទៅ​លើ​បទ​គម្ពីរ​ដោយ​ការ​អធិស្ឋាន​រួម​ជាមួយនឹង​ទស្សនៈ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​យល់ដឹង និង​ការ​អនុវត្ត។» (Grace Community Church) អាន​បន្ថែម

 • in

  ទន្ទេញ​ព្រះ​បន្ទូល

  «ការ​ទន្ទេញ​ព្រះ​បន្ទូល​នឹង​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​មាន​គោលដៅ​ជាក់លាក់។ ការ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​ឬ ពី​ការ​អនុវត្ត តាម​ព្រះ​បន្ទូល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ទន្ទេញ​របស់​លោកអ្នក​កាន់តែ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល ។» (Grace Community Church) អាន​បន្ថែម

 • in

  ត្រាប់​តាម​រូបអង្គ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ

  «ការ​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ គឺ​ជា​ដំណើរ​នៃ​ការ​ចាប់ផ្ដើម​ត្រាប់​តាម​រូប​អង្គ​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវគ្រីស្ទ។» (Grace Community Church) អាន​បន្ថែម

 • in

  ស្នូលនៃ​ជំនឿ

  «ជំនឿ​មាន​ន័យ​ថា ការ​ជឿ​ទុកចិត្ត​លើ ការ​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​ទៅ​នឹង ឬ​ក៏​ការ​ឱប​ក្រសោប​យក​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ដែល​ជា ស្នូល​នៃ​ជំនឿ​របស់​យើង។»​ (Grace Community Church) អាន​បន្ថែម

 • in

  ជា​សេចក្តី​ស្រឡាញ់

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​គឺ​ជា​សេចក្តី​ស្រឡាញ់។ សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ទ្រង់​គ្មាន​លក្ខខណ្ឌ​ឡើយ ហើយ​ក៏​មិនមែន​ផ្អែក លើ​ភាព​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់ ឬ​ក៏​ការ​តប​ស្នង​សង​គុណ​នៃ​ការ​ណា​មួយ​របស់​យើង​ឡើយ។» (Grace Community Church) អាន​បន្ថែម

 • in

  មាន​អំណាច​គ្រប់យ៉ាង

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មាន​អំណាច​គ្រប់​យ៉ាង ហើយ​ទ្រង់​មាន​កម្លាំង​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី​ធ្វើ​អ្វី​ទាំងអស់។»​ (Grace Community Church) អាន​បន្ថែម