អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​គុណ

    «ព្រះ​គុណ​មិន​នាំ​ឲ្យ​យើង​មើល​រំលង​ការ​ស្ដាប់​បង្គាប់​ទេ។ ព្រះ​គុណ​ជំរុញ និង​ជួយ​យើង​ឲ្យ​ចេះ​ស្ដាប់​បង្គាប់។» (Kevin DeYoung) អាន​បន្ថែម