អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ភ្លក់​រសជាតិ

    «មនុស្ស​នឹង​មិន​ចាប់​អារម្មណ៍​លើ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នោះ​ឡើយ លុះ​ត្រា​តែ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បុគ្គល​នោះ​ភ្លក់​រសជាតិ​វា​ជា​មុន​សិន។» (John Calvin)
    អាន​បន្ថែម